Splošni pogoji delovanja ŠU

1.   Splošne določbe

1.1.Študentske ugodnosti (v nadaljevanju ŠU) so dejavnost podjetja Imovation d. o. o., Jarška cesta 10A, 1000 Ljubljana.

1.2.Splošni pogoji delovanja ŠU (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo obliko in obseg sodelovanja med Imovation d. o. o. (v nadaljevanju: ponudnik) in posameznikom, ki vstopa v ŠU (v nadaljevanju: uporabnik). S sprejemom teh splošnih pogojev uporabnik sklene pogodbo o članstvu v ŠU, s čimer pristaja na te splošne pogoje in njihovo uporabo.

2.   Uporabniki ŠU

2.1.Uporabniki so posamezniki, ki vstopijo v sistem ŠU. V sistemu ŠU lahko sodelujejo fizične osebe, ki so upravičene do subvencionirane študentske prehrane in za identifikacijo uporabljajo mobilni telefon.

3.   Partnerji ŠU

3.1.Partnerji ŠU so ponudniki subvencionirane študentske prehrane, ki so s podpisom pogodbe pristopili k partnerstvu v ŠU in uporabnikom nudijo določene ugodnosti po pravilih, ki jih določijo sami partnerji ŠU.

4.   Vstop uporabnikov v sistem ŠU

4.1.Včlanitev je omogočena uporabnikom mobilnih operaterjev Bob, Izi, A1, Telekom Slovenije, Telemach in T-2. Uporabnik lahko v ŠU pristopi s poslanim SMS sporočilom SU na številko 1808 (uporabniki T-2 na številko 031 44 1808). Stroške poslanega SMS sporočila nosi uporabnik po ceniku svojega mobilnega operaterja. Po poslani zahtevi uporabnika za včlanitev v program ŠU uporabnik dobi povratno SMS sporočilo, s katerim ga ponudnik seznani s splošnimi pogoji in obvesti o obdelavi osebnih podatkov. Uporabnik vstopi v ŠU na način, da pošlje SMS sporočilo SU DA. Uporabnik s potrditvijo vstopi v ŠU in izrecno pristane na določbe teh splošnih pogojev. Uporabnik z vstopom v ŠU poda izrecno privolitev za obdelavo njegove MSISDN številke za namene identifikacije v ŠU, zbiranja obiskov pri partnerjih ŠU in reševanjem reklamacij v zvezi z delovanjem ŠU.

4.2.Uporabnik, ki je pristopil v ŠU pred sprejemom teh splošnih pogojev, obdrži vse zbrane obiske, če sprejme te splošne pogoje.

4.3.V primeru, da uporabnik teh splošnih pogojev ne sprejme do vključno 24. 5. 2018, se šteje, da se izstopa iz članstva v ŠU. Uporabnik s tem izgubi vse pravice iz naslova članstva v ŠU, vsi podatki uporabnika v ŠU se izbrišejo, morebitni zbrani obiski v ŠU pa se izničijo.

4.4.Članstvo v ŠU je brezplačno.

5.   Delovanje ŠU

5.1.ŠU so oblika nagrajevanja uporabnika v lokalih partnerjev ŠU, ki glede na število obiskov, ki se beležijo s koriščenjem subvencij subvencionirane študentske prehrane (v nadaljevanju: subvencij), pridobi določene ugodnosti. ŠU se izvajajo preko mobilnega telefona uporabnika, ki ga uporabnik uporablja kot identifikacijsko sredstvo v sistemu subvencionirane študentske prehrane. O doseženih ugodnostih je uporabnik obveščen s papirnim terminalskim izpisom ali SMS sporočilom.

5.2.Ponudnik omogoča uporabnikom, da na svoje mobilne telefone prejemajo SMS/MMS obvestila. Prejemanje SMS/MMS obvestil je mogoče le na mobilnih telefonih, ki omogočajo sprejemanje in pošiljanje SMS/MMS sporočil.

5.3.Uporabnik lahko stanje obiskov preveri s poslanim SMS sporočilom SU INFO na 1808, SMS je plačljiv po ceniku uporabnikovega mobilnega operaterja. Pogoji o uporabi SMS-a na zahtevo so na voljo na spletni strani Pogoji poslovanja SMS storitve Študentske ugodnosti info. SMS storitev na zahtevo ni na voljo za uporabnike mobilnega operaterja T-2.

5.4.O pridobljenih ugodnostih ter pogojih za njihovo pridobitev odločajo partnerji ŠU. Informacije o nagradah in pogojih za njihovo pridobitev so objavljene na spletnih straneh ŠU, ugodnosti.info. Obveznost nagrajevanja uporabnikov je v celoti na strani partnerjev ŠU.

5.5.Uporabnik je seznanjen z naslednjimi dejstvi:

-          sistem pošiljanja SMS/MMS-sporočil in prenos drugih vsebin ni popolnoma in absolutno varen ter zanesljiv,

-          ponudnik ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom.

6.   Sprememba podatkov

6.1.V primeru, da se spremeni MSISDN številka uporabnika, je slednji na podlagi določil teh splošnih pogojev seznanjen z dejstvom, da mora ponovno izvesti postopek včlanitve iz točke 4.1. Uporabnik bo ob spremembi MSISDN številke izgubil vse dotlej že zbrane obiske.

7.   Obdelava osebnih podatkov

7.1.Zbrani obiski pred sprejemom teh splošnih pogojev

Ponudnik bo obiske uporabnika, ki jih je slednji zbral pred sprejemom teh splošnih pogojev, obdeloval v skladu s temi splošnimi pogoji le v primeru, da uporabnik pred sprejemom teh splošnih pogojev k njim izrecno pristopi na način, da pošlje SMS sporočilo SU DA na številko 1808 (uporabniki T-2 na številko 031 44 1808).

V primeru, da uporabnik ne pristopi k tem splošnim pogojem v skladu s prejšnjim odstavkom, bo ponudnik zbrane podatke o obiskih uporabnika izbrisal. Podatke o zbranih obiskih, ki jih je uporabnik zbral pred sprejemom teh splošnih pogojev, bo ponudnik anonimiziral tako, da uporabnika ne bo več mogoče povezati z zbranimi obiski.

7.2.Vrste osebnih podatkov in nameni njihove obdelave

Za namen delovanja ŠU ponudnik obdeluje naslednje podatke o uporabniku:

-          MSISDN številka mobilnega telefona uporabnika,

-          datum in čas ter prodajno mesto (lokal) partnerja ŠU, kjer je uporabnik unovčil subvencijo in/ali koristil ugodnost.

Uporabnik dovoljuje uporabo svojih osebnih podatkov, naštetih v prvem odstavku 7.2 točke teh splošnih pogojev, in podatkov o koriščenju uporabnikovih subvencij v lokalih partnerjev ŠU, za namene:

-          identifikacije uporabnika kot člana ŠU, zbiranja obiskov pri partnerjih ŠU in reševanja reklamacij v zvezi z delovanjem ŠU,

-          obveščanja o delovanju in novostih ŠU,  ponudbah in akcijah lokalov partnerjev ŠU ter drugih partnerjev ponudnika.

Ponudnik mora za namene iz 2. alineje drugega odstavka točke 7.2 pridobiti izrecno soglasje uporabnika ŠU.

7.3.Pravica do ugovora

Uporabnik lahko kadarkoli trajno ali začasno ugovarja obdelavi podatkov iz 2. alineje drugega odstavka točke 7.2 teh Splošnih pogojev za namene obveščanja in posredovanja ponudb.

Uporabnik lahko obdelavi ugovarja pisno po elektronski pošti na naslov: ugodnosti@imovation.si.

Uporabnik lahko zahteva, da mu ponudnik preneha pošiljati sporočila iz 2. alineje drugega odstavka 7.2 točke teh splošnih pogojev. Zahtevo, ki mora vsebovati tudi telefonsko številko uporabnika, mora uporabnik poslati na e-naslov ugodnosti@imovation.si ali na naslov Imovation d. o. o., Jarška cesta 10A, 1000 Ljubljana.

Ponudnik bo v primeru ugovora iz drugega odstavka te točke preprečil obveščanje najkasneje v roku petnajstih (15) dni od prejema ugovora, vendar v primeru, da je bila kampanja za obveščanje pripravljena pred obdelavo ugovora oziroma spremembe nastavitev, obstaja možnost, da bo uporabnike kljub temu prejel še zadnje obvestilo.

Uporabnik ne more ugovarjati namenom obdelave osebnih podatkov iz 1. alineje drugega odstavka točke 7.2, ki se nanašajo nanj v zvezi s članstvom v ŠU, razen na način, da izstopi iz ŠU v skladu s temi splošnimi pogoji (točka 8.). V tem primeru ne more več uveljavljati pravic iz naslova članstva v ŠU.

7.4.Posredovanje osebnih podatkov

Ponudnik osebnih podatkov uporabnikov  ne posreduje tretjim osebam, razen:

-          zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom ponudnika (npr. klicni center),

-          državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za vodenje konkretnega postopka in

-          če se izkažejo s pisno osebno privolitvijo oz. pooblastilom uporabnika.

7.5.Rok hrambe

Vsi pridobljeni podatki uporabnika se hranijo vse dokler uporabnik ne izstopi iz ŠU.

V primeru iz prejšnjega odstavka se vsi pridobljeni podatki uporabnika avtomatično izbrišejo in anonimizirajo. Avtomatično se izbrišejo in anonimizirajo tudi tisti uporabniki, ki niso aktivni (uporabnik, ki ni naredili niti ene identifikacije kot član ŠU) v zaporednem obdobju treh (3) let.

7.6.Informacije o pravicah v zvezi z varstvom osebnih podatkov in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Uporabnik lahko pisno na e-naslov pooblascenec@imovation.si zahteva vpogled v podatke, ki se nanašajo nanj. Na enak način uveljavlja pravico do omejitve obdelave, izbrisa podatkov in prenosljivosti podatkov.

7.7.Varnost osebnih podatkov

Ponudnik se zavezuje, da bo podatke članov ŠU varoval skrbno v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov (Splošna uredba, Zakon o varstvu osebnih podatkov, področna zakonodaja, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov, Pravilnik o varnosti osebnih podatkov v družbi Imovation d. o. o. ipd.).

8.   Odjava oziroma prenehanje članstva v ŠU

8.1.Uporabnik lahko kadarkoli, brez obveznosti, izstopi iz ŠU s poslanim SMS sporočilom SU ODJAVA na številko 1808 (uporabniki T-2 na številko 031 44 1808). Stroške poslanega SMS sporočila nosi uporabnik po ceniku svojega mobilnega operaterja.

8.2.Uporabnik v primeru izstopa ni več upravičen do koriščenja zbranih obiskov in ugodnosti, ki jih je pridobil do dneva odjave oz. prenehanja članstva v ŠU.

8.3.Ponudnik si pridržuje pravico, da preneha z izvajanjem ŠU v primeru višje sile ali v primeru, da ponudnik sprejme odločitev o prenehanju izvajanja ŠU, ki je poslovne narave. V primeru slednje mora ponudnik obvestiti uporabnike in partnerje vsaj trideset (30) dni pred predvidenim prenehanjem ŠU.

8.4.Morebitne nekoriščene ugodnosti uporabnikov se v trenutku izstopa oziroma prenehanja sistema ŠU izničijo.

8.5.V primeru odjave oz. prenehanja članstva v ŠU na zahtevo uporabnika, se ponudnik obvezuje opraviti anonimiziranje podatkov uporabnika v 30 (tridesetih) dneh po odjavi oz. prenehanju članstva v ŠU.

9.   Končne določbe

9.1.Splošni pogoji so na voljo na spletni strani ugodnosti.info.

9.2.Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev teh splošnih pogojev. Uporabniki bodo o spremembah pogojev delovanja obveščeni na spletni strani ugodnosti.info. Spremembe splošnih pogojev pričnejo veljati v osmih (8) dneh od dneva objave spremembe. V kolikor uporabnik v primeru sprememb ali dopolnitev splošnih pogojev s poslanim SMS sporočilom SU ODJAVA na 1808 ne izstopi iz članstva, se šteje, da z njihovimi spremembami in dopolnitvami soglaša.

9.3.Morebitne spore med ponudnikom in uporabnikom bosta stranki reševali sporazumno, v nasprotnem primeru je za reševanje pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 17.5.2018

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti in statističnih meritev, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih